Adatkezelési tájékoztató

Az ecotextil-meteraru.hu webáruház adatkezelési szabályzata

1.) Adatkezelő:

Cég: Kasmirett Kft

Adószám: Adósz: 23311064-2-42

Székhely: 1162 Budapest, Péterke utca 52. II. em. 4.

+36 30 950 2076

+36 1 383 0592

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos esetekben a megnövekedett forgalom, illetve zökkenőmentes kiszolgálás érdekében a kiszállításhoz alvállalkozót bízzon meg. A megbízott alvállalkozó kizárólag a munkavégzéshez használja fel az átadott adatokat: (futárszolgálat: kiszállítási cím, megrendelő adatai, számlázási adatok köre.) és ezeket a törvényben meghatározott ideig őrzi meg.

2.) A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse a Kasmirett Kft. továbbiakban mint: ”Szolgáltató” által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket az ecotextil-meteraru.hu webáruház üzemeltetésének során, amelyet magára nézve kötelező erővel ismer el. A Szabályzat alapja a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”).

3.) Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása

4.) Az adatkezelés célja, módja

 1. a)      Az Adatkezelés célja:
 2. Az ecotextil-meteraru.hu domain alatt elérhető termékek és szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
 3. a vállalkozás által értékesített termékek kifizetésének, kiszállításának biztosítása.
 4. üzenetek küldése a webáruház szolgáltatásaival és változásokkal kapcsolatban.
 5. b)      Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 6. c)      Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve a megrendelés, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok (pl: fizetési adatok, kiszállítást végző futárszolgálat, stb.)
 7. d)     Adatkezelő a megrendelés során, a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 8. e)      Kizárólag nagykorúak, 18. élet évüket betöltöttek rendelhetnek termékeket, ill. vásárolhatnak az ecotextil-meteraru.hu domain név alatt elérhető webáruházban. Mivel a születési adatok megadása a megrendelés teljesülése céljából nem kötelező, így a Szolgáltató nem ellenőrzi azokat.

5.) A kezelt adatok köre

 1. a)      Az ecotextil-meteraru.hu domain név alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából megadandó adatok: e-mail cím, telefonszám, név, szállítási cím, cégnév, adószám, számlázási cím (név, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó).
 2. b)      A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít: automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A Szolgáltató ezen adatokat – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó fér hozzá.
 3. c)      Statisztikai és marketing célból megadható adatok kérdőívek kitöltésénél: kor, foglalkozás, hobbi, nem, érdeklődési kör, vásárlási szokások, végzettség, lakhely, saját weboldal stb.

6.) A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 1. a)      A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Szolgáltató az Érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 2. b)      A Szolgáltató, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a megrendelt termékek, illetve megrendelés kiszállításában, és részt vevő személyek, alvállalkozók. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

I.)        Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; (pl: Google Analytics látogatók forgalmi statisztika)

II.)      A Szolgáltató bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Szolgáltató érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető adatait.

 1. c)      A Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem használhatók az Érintettek személyes azonosítására. (pl: Google Analytics látogatók forgalmi statisztika)
 2. d)     Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 3. e)      Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
 4. f)       A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az Érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

7.) Az adatkezelés időtartama

 1. a)      A megrendelés folyamán a megrendelő által megadott, a rendszerünkben rögzített és a Szolgáltató által kötelezően kezelt adatokat kizárólag a teljesítés folyamatához használjuk fel. Az elkészült számla adatai, a teljesítési folyamatban megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek, a hatályos számviteli- és adó törvényekben meghatározott módon és időszakra. Az Érintett által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az adatkezelési cél nem teljesül, ill. a regisztrált Érintett nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja az Érintett törlési igényének beérkezésétől számított 20 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 2. b)      A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8.) Rendelkezés személyes adatokkal

 1. a)      Érintett a Szolgáltató által tárolt saját személyes adataikról bármikor információt kérhetnek.
 2. b)      Személyes adatok, a személyes profilt tartalmazó oldalon módosíthatók, ill. a weboldalon található e-mail címre írt levélben kérhető.
 3. c)      Az Érintettek Személyes adataik törlését a weboldalon lévő űrlapot kitöltve kezdeményezhetik. Arra az emailcímre kell hivatkozni amelyiket a regisztrációnál megadtak.
 4. d)     Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.) Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 1. a)      Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, illetve azok a személyek (telepítést végző alvállalkozó, kiszállítást végző futárszolgálat) akik a termék értékesítésében, illetve kiszállításában, telepítésében részt vesznek.
 2. bA megrendelések teljesítése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót, alvállalkozót, futárszolgálatot és webanalitikai szolgáltatásokat vesz igénybe. A Szolgáltató e külső szereplő adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, azonban ezek a cégek is jogszabálykövetők.

Csomag kiszállításával megbízott cég.

Tárhely: Tárhely.Eu Kft.

+36 1 789-2-789

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

10.) Webanalitika:

A Google Analytics is méri az oldal látogatottságát.

– A mérési adatok kezeléséről a www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentésekben szerepeljen, úgy a szolgáltatás böngészőbővítmény segítségével letiltható. A bővítményről a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon lehet tájékozódni.

– A Google Analytics szolgáltatás az Érintettről demográfiai és érdeklődési területekre vonatkozó adatokat is gyűjt.

– A Google Analytics szolgáltatás a Universal Analytics technológia keretein belül az úgynevezett User-ID funkció segítségével a Webáruházba regisztrált és bejelentkezett Érintettek munkameneteit összekapcsolja, így pontosabb képet ad az Érintett látogatásairól, a Webáruházban végzett tevékenységeiről. A Webáruházról az Érintett semmilyen személyes adata nem kerül továbbításra a Google Analytics rendszerébe, kizárólag egy úgynevezett felhasználói azonosítót használ fel a rendszer, mely azonosító önmagában semmilyen személyes adatot nem hordoz az Érintettről.

– A Weboldal úgynevezett remarketing címkéket használ remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az úgynevezett érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, az Érintett személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ. A Webáruház úgynevezett konverziókövetést (konverziókövető cookie, konverziókövető pixel technológia) használ a Google Adwords és a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ. Érintett letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (www.networkadvertising.org/choices/) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.

– A Webáruházban a közösségi oldalak úgynevezett „tetszik”-gombjai elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat az Érintett böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.

 1. c)      A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági végzés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.) Cookie

A rendszer adatokat tárol az Érintett számítógépén úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik az Érintett azonosítására nem alkalmas. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

12.) Hírlevél

A weboldalon történő regisztrációkor mindenkinek lehetősége van rá, feliratkozzon a webáruház e-mailben küldött ingyenes hírlevelére, (nem kötelező) amelyben akciókról, újdonságokról és egyéb hírekről tájékoztatjuk az Érintetteket. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes és a későbbiekben bármikor lemondható a hírlevélben feltüntetett linken.

13.)  Az adatkezelési szabályzat módosítása

 1. a)      A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Érintett megfelelő módon (az internetes oldalon, vagy bármely más módon) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az Érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

14.) Érintett jogai

 1. a)      Személyes adataik kezeléséről az Érintettek a Szolgáltatótól, mint Adatkezelőtől bármikor a weboldalon található email címre küldött levélben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait.
 2. b)      Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő az e-mail elküldését követő első munkanaptól számítva 30 napon belül köteles tájékoztatást adni.

15.) Jogérvényesítési lehetőségek

 1. a)      Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő és munkatársai is a fenti e-mail címen.

Használt fogalmak a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3.§ alapján:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

érintettbármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;